Speakers

Stoyan Vezenkov

Stoyan Vezenkov

Dora Balti

Dora Balti

Svetla Baltova

Svetla Baltova

Nina Stamatova

Nina Stamatova

Evgeni Gospodinov

Evgeni Gospodinov

Silvia Chelebieva

Silvia Chelebieva

Alessandra Bertuccelli

Alessandra Bertuccelli

Damyan Pophristov

Damyan Pophristov

Marieta Petrova

Marieta Petrova

Evdokia Raeva

Evdokia Raeva

Vladislav Damyanov

Vladislav Damyanov

Victor Kirkov

Victor Kirkov

Yovka Dimitrova

Yovka Dimitrova

 Silvia Stamenova

Silvia Stamenova

Anton Doychev

Anton Doychev

Vesela Lyupke

Vesela Lyupke

Evelina Krasteva

Evelina Krasteva

Dimitar Karamanchev

Dimitar Karamanchev

Ilina Abadzhieva

Ilina Abadzhieva

Diana Ivanova

Diana Ivanova